KONKURSY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”

J.Korczak

KONKURSY

KONKURS EKO –  KUKIEŁKA

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce, ul. Darłowska 3b, 76-270 Ustka, tel 799 314 366
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych w województwie Pomorskim, w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz wychowawców i nauczycieli:
 • klasy 0-3
 • klasy 4-8.
 1. Czas trwania konkursu: od 26.10.2018r. do 30.11.2018r.
 2. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży szkolnej
 • podnoszenie świadomości ekologicznej
 • uświadomienie uczniom możliwości wtórnego wykorzystania odpadów
 • rozwijanie wyobraźni oraz sprawności manualnej
 • udział w aktywności proekologicznej.
 1. Na konkurs uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
 2. Praca konkursowa to kukiełka, wykonana techniką przestrzenną z wykorzystaniem materiałów podlegających recyklingowi ( butelki plastikowe, patyczki po lodach, makulatura, papierowe rolki itp.). Surowce dozwolone to także włóczka czy resztki materiałów. Maksymalna wysokość kukiełki to 60 cm.
 3. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwie prace, po jednej do każdej kategorii wiekowej.
 4. Każda praca musi zawierać metryczkę z podstawowymi informacjami:
 • Nazwa i adres Szkoły,
 • imię i nazwisko opiekuna grupy,
 • określenie kategorii oraz klasę, przez którą została wykonana kukiełka
 • imię bądź nazwę dla kukiełki.
 1. Kryteria oceny pracy:
 • zgodność z tematyką
 • estetyka wykonanej pracy
 • pomysłowość i poziom artystyczny
 • wkład dzieci w wykonanie pracy.
 1. Gotowe pracy należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora. Termin składania prac upływa 30.11.2018r.
 2. Najciekawsze prace spośród uczestników konkursu w 2 kategoriach wiekowych wyłoni Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Organizatora.
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
 4. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów nastąpi do około 1 tygodnia od terminu składania prac.
 5. Regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej www.adventure.edu.pl w zakładce konkursowej oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.
 6. Zgłoszone prace zostaną wyeksponowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej ADVENTURE oraz na stronie Szkoły Organizatora.
 7. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku oraz danych osobowych.
 8. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

canva plakat

karta zgłoszenia

KONKURSY

REGULAMIN KONKURSU

„Dyniowe minki”

 

 1. Organizator

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce

Ul. Darłowska 3b

76-270 Ustka

 

 1. Uczestnicy

 

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE w Ustce wraz z rodzicami.

 

 • Cel konkursu

 

 1. Promowanie walorów artystycznych.
 2. Rozbudzenie wśród dzieci kreatywności.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie.

 

 1. Zasady udziału w konkursie

 

 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana Halloween’owa Dynia.
 2. Dynia powinna posiadać 1-go autora/ 1-na rodzina.
 3. Dynie należy opisać na przyczepionym bileciku drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa).
 4. Uczestnik konkursu może przynieść tylko jedną dynię.
 5. Przyniesione dynie nie będą zwracane.

 

 1. Zasady szczegółowe

 

 1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane dynie.
 2. Technika wykonania dyni jest dowolna.
 3. Organizator nie oddaje przyniesionych dyń.

 

 1. Terminarz

 

Dynie wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć do świetlicy szkoły od dnia 29 paździerika do dnia 31 października 2018 z dopiskiem „Dynia Hallowen’owa”. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 06 listopada 2018 r.

 

 • Ogłoszenie wyników

 

 1. Oceny dyń dokona jury, powołane przez Organizatora, decyzje jury są ostateczne.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 6.11.2018 r.

 

 • Nagrody

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za uczestnictwo. Najlepsze dynie zostaną wyróżnione wartościowymi nagrodami.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz.

926, z póź. zm.).

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu wizerunku przyniesionych przez nich dyń.

I have a confession — kopia — kopia – kopia – kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube