Polityka prywatności

zgodna z RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH- RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W trosce o Państwa dane osobowe w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Fundacja Kaszubskie Słoneczniki informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Fundacja Kaszubskie Słoneczniki, Aleja Henryka Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000207987, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Osoby współpracujący z naszymi placówkami w Kobylnicy, Modrzejewie: kobylnica@sloneczniki.org, tel.730-264-866
Osoby współpracujące z naszymi placówkami w Ustce, Starkowie: ustka@sloneczniki.org, tel.794-567-646
Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie?
Państwa dane otrzymaliśmy podczas realizacji procesu rekrutacji do żłobków, przedszkoli, szkoły, przy podpisaniu umów.
Państwa dane osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • Umożliwienia świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i innych zgodnych z zawartą przez Państwa umową.
 • Wykonywania obowiązków wynikających bezpośrednio z innych ustaw, w tym z Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Kaszubskie Słoneczniki, którym jest:

 • Prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych, promocyjnych, informacyjnych.
 •  Kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail, telefon.
 • Windykacja należności; prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych.
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki nie wycofacie Państwo zgody.
Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Podane przez Państwa dane osobowe są warunkiem zawarcia i wykonywania umów z Fundacją Kaszubskie Słoneczniki, co wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub też niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Kaszubskie Słoneczniki. Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia
umów oraz świadczenia przez Fundację Kaszubskie Słoneczniki usług na Państwa rzecz. W zakresie, w jakim
dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli wymagają
tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów
realizacji i finansowania zadań oświatowych, rachunkowych, podatkowych.
Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych przez nas danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych tj. prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

 • W odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub
  niekompletne.
 • W odniesieniu do usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane przez Fundację Kaszubskie Słoneczniki, cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych;
  zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z
  prawem.
 •  W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie, że Państwa dane są
  nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam
  sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
  będziecie chcieli, aby były usunięte;
 • W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie
  zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

W przypadku zaistnienia, którejś z w/w sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy:

 •  Osoby współpracujące z naszymi placówkami w Kobylnicy, Modrzejewie: kobylnica@sloneczniki.org
 • Osoby współpracujące z naszymi placówkami w Ustce, Starkowie: ustka@sloneczniki.org

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres. Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umów zawartych z Państwem, a także po
ich zakończeniu, w celach:

 • Wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z prawa
  oświatowego, prawa podatkowego i rachunkowego.
 •  Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umów.
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • Statystycznych i archiwizacyjnych

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania
decyzji (w tym profilowania).

Facebook
YouTube